Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží a služeb prostřednictvím e-shopu OZO Ostrava s.r.o.

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je dodavatel zboží či služeb – společnost OZO Ostrava s.r.o., IČ: 62300920, DIČ: CZ62300920, se sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 12647, telefonní spojení 596 251 111, e-mail ozo@ozoostrava.cz

Další informace o OZO Ostrava s.r.o. (dále jako dodavatel) jsou uvedeny na webové stránce www.ozoostrava.cz.

1.2. Druhou stranou je fyzická osoba – objednatel zboží či služeb, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s dodavatelem (dále jako odběratel).

1.3. Dodavatel a odběratel prohlašují každý za svou stranu, že splňují všechny zákonem stanovené podmínky potřebné pro plnění předmětu smlouvy. Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou oprávněni se zavázat způsobem ve smlouvě uvedeným a současně se zavazují nahradit případnou škodu, jestliže by se toto prohlášení dodatečně ukázalo nepravdivým.

1.4. Tyto VOP jsou vždy nedílnou součástí smlouvy mezi dodavatele a odběratelem, bez ohledu na způsob jejího uzavření a odběratel před podáním závazné objednávky je povinen se s těmito podmínkami seznámit. Odběratel podáním závazné objednávky potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP a plně akceptuje jejich znění. Případné odlišné podmínky jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu dodavatele před uzavřením konkrétního smluvního vztahu.

1.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky a zejména občanským zákoníkem, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tyto VOP jsou základními podmínkami prodeje zboží či služeb, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Pokud konkrétní ujednání kupní či jiné smlouvy bude odchylné od těchto VOP, tak takové to ujednání má přednost před těmito VOP.

2. Označení zboží a služeb a popis jejich hlavních vlastností

2.1. Předmětem prodeje zboží jsou výrobky kompostárny dodavatele, a to:

2.1.1. Kompost KOMPOZO I. - organické hnojivo vyrobené převážně z rostlinných materiálů a bioodpadů (tráva, štěpka, piliny, listí). Bližší specifikace tohoto zboží je uvedena v popisu zboží, které je přílohou č. 1 těchto VOP (příloha č. 1 - Kompost KOMPOZO I, organické hnojivo).

2.1.2. ZEMINOVÝ SUBSTRÁT I. – výrobek vzniklý smícháním zeminy a kompostu připraveného z rostlinných materiálů a bioodpadů (tráva, štěpka, piliny, listí). Bližší specifikace tohoto zboží je uvedena v popisu zboží, které je přílohou č. 2 těchto VOP (příloha č. 2 - ZEMINOVÝ SUBSTRÁT I).

2.2. Prodej zboží v sobě zahrnuje i nakládku zboží do kontejneru na kompostárně dodavatele, dopravu zboží a jeho vykládku na místo objednané (uvedené) odběratelem, předání příbalového letáku (v něm jsou specifikovány složení, způsob a rozsah použití, doporučené dávkování, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a doba použitelnosti).

2.3. Předmětem poskytnutí služeb jsou:

2.3.1. Přistavení velkoobjemového kontejneru na objemné či stavební odpady. Tato služba zahrnuje dopravu kontejneru z provozovny dodavatele ve smluveném termínu na místo objednané odběratelem, dopravu kontejneru s naloženým odpadem zpět do provozovny dodavatele a využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech.

2.3.2. Svoz a vyčištění odpadních vod ze septiků a žump. Tato služba zahrnuje dopravu cisternového vozidla z provozovny dodavatele ve smluveném termínu na místo objednané odběratelem, čerpání odpadních vod ze septiků a žump, jejich dopravu zpět do provozovny dodavatele a jejich následné vyčištění v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

2.3.3. Svoz objemného odpadu z domácností. Tato služba zahrnuje přistavení vozidla z provozovny dodavatele ve smluveném termínu na místo objednané odběratelem, naložení objemného odpadu do vozidla dodavatele, dopravu zpět do provozovny dodavatele a využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Dodavatel nezajišťuje stěhování objemného odpadu na dohodnuté místo nakládky.

3. Sjednání smlouvy, odstoupení od smlouvy a provedení předmětu smlouvy

3.1. Smlouvu o poskytnutí služeb či prodeji zboží může odběratel uzavřít tak, že vyplní objednávkový formulář na webu

https://eshop.ozoostrava.cz provozovaném dodavatelem. Odběratel provede vyplnění požadovaných údajů v objednávce, elektronicky odešle objednávkový formulář a provedením úhrady ceny za vybranou službu či zboží, kdy úhradu ceny provede na bankovní účet dodavatele uvedený v objednávce. Cenu požadovaného zboží či služeb musí odběratel zaplatit předem dle bodu 5.1. těchto VOP.

3.2. Přijetí objednávky dodavatel potvrdí odběrateli informativním e-mailem na odběratelem zadanou e-mailovou adresu, a to zpravidla do 2 pracovních dnůod obdržení řádné objednávky. Okamžikem odeslání potvrzení o přijetí objednávky je uzavřena smlouva.

3.3. V případě, že odběrateli nebyl potvrzující e-mail doručen do 2 pracovních dní od termínu zaplacení ceny, má odběratel možnost kontaktovat dodavatele telefonicky nebo e-mailem dle kontaktních údajů uvedených na webové stránce https://eshop.ozoostrava.cz. Zaplacením ceny se rozumí připsání platby na účet dodavatele.

3.4. Pokud dodavatel není schopen plnit dle objednávky odběratele, např. není schopen akceptovat všechny druhy požadovaného zboží či služby, množství, termín dodání zboží, či termín provedení služby apod., je povinen sdělit tuto skutečnost odběrateli do 2 pracovních dnů od doručení objednávky a současně navrhne odběrateli jiné možnosti, resp. podmínky dodávky. Odběratel je oprávněn v tomto případě odmítnout navrhovanou změnu, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení projevu vůle dodavatele, který obsahuje změny, jiné náležitosti než objednávka odběratele.

3.5. Potvrzení objednávky dodavatelem s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky původní objednávky, je přijetím objednávky a smlouva uzavřena ve znění těchto dodatků a odchylek.

3.6. Po uzavření smlouvy a zaplacení ceny vplné výši dodavatel dodá odběrateli zboží či služby ve sjednané lhůtě a množství a v jakosti obvyklé. Odběratel se zavazuje objednané zboží či služby převzít a dále se zavazuje řádně a včas zaplatit.

3.7. Odběratel má právo od smlouvy odstoupit v zákonné lhůtě 14 dnů bez udání důvodu. V případě koupě zboží (viz. bod 2.1. VOP) končí lhůta pro odstoupení od smlouvy uplynutím 14 dnů ode dne převzetí zboží odběratelem nebo jim určenou třetí osobou. V případě objednání služby (viz. bod 2.3. VOP) končí lhůta pro odstoupení od smlouvy uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy, taktéž bez nutnosti uvedení důvodu.

3.8. Odběratel může od této smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným písemným prohlášením adresovaným OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava, tel. 596251252, e-mail: obchod@ozoostrava.cz (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty na obchod@ozoostrava.cz). Odběratel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení po kliknutí na tento odkaz, není to však jeho povinnost. Vyplněný formulář odběratel zašle na e-mailovou adresu obchod@ozoostrava.cz. Přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy provedené odběratelem elektronicky e-mailem, potvrdí dodavatel na e-mailovou adresu odběratele. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

3.9. Pokud odběratel odstoupí od této smlouvy, vrátí dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavateli došlo odstoupení odběratele od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které dodavatel na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání(kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku odběratelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než dodavatelem nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních prostředků použije dodavatel stejný platební prostředek, který použil odběratel pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím odběrateli nevzniknou další náklady. Přijaté peněžní prostředky může dodavatel vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo až odběratel prokáže, že odeslal zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

3.10. V případě odstoupení od smlouvy na koupi zboží (viz. bod 2.1), zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle odběratel zpět dodavateli nebo je předá na adrese OZO Ostrava s.r.o., ul. Bohumínská, 711 00 Ostrava (areál skládky OZO Ostrava s.r.o.) v pracovní mezi 7:00-14:30, tel. 596 248 072

. L
hůta se považuje za zachovanou, pokud odběratel zboží odešlete zpět poslední den lhůty.

3.11. V případě požadavku na přepravu zboží za účelem jeho zaslání zpět dodavateli, odběratel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží ve výši 1815,- Kč. Termín a způsob vrácení zboží dohodne odběratel s dodavatelem alespoň 2 pracovní dny předem na telefonním čísle 596 251 225 v pracovní dny mezi 7:00-14:30.

3.12. Odběratel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

3.13. Dodavatel výslovně sděluje odběrateli, a tohoto poučuje, že tento nemá právo od smlouvy odstoupit, pokud k poskytnutí služeb došlo na základě žádosti odběratele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li odběratel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti odběratele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí odběratel dodavateli cenu za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy (cenu za dopravu, nakládku a vykládku, využití a odstranění odpadu, čištění odpadních vod).

3.14. Poskytovatel dále poučuje odběratele a ten bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od smlouvy na koupi zboží, pokud dodané zboží bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím či věcí či již zpracováno. V případě odstoupení odběratele od smlouvy na dodávku zboží, které mu dle jeho požadavku bylo dodáno již před skončením zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, náklady na vrácení zboží dodavateli nese odběratel.

3.15. Má-li zboží či službu převzít osoba (osoby) pověřená odběratelem (kontaktní osoba), pak odběratel sdělí dodavateli na emailovou adresu

obchod@ozoostrava.cz
datum a předmět objednávky, jméno, příjmení a další identifikační údaje této osoby (těchto osob) a to nejpozději den před termínem dodání zboží či služeb. Odběratel je povinen u každé objednané služby či zboží zajistit v místě plnění služby či dodávky zboží přítomnost svého zástupce (kontaktní osoby), který řidiči dodavatele stanoví bezpečnou a přístupnou místní přepravní trasu, určí stanoviště kontejneru, místo nakládky odpadu, místo čerpání odpadních vod nebo místo vykládky zboží. V případě, že tato osoba nebude v tomto místě přítomna, má se za to, že služba či dodávka zboží byla dodavatelem poskytnuta řádně dle této smlouvy a v rozsahu objednávky odběratele. Odběratel bere na vědomí, že nese odpovědnost za případné dotčení cizích práv činnostmi dodavatele, které byly provedeny na základě pokynů odběratele nebo při nepřítomnosti odpovědného zástupce odběratele v místě plnění služby či dodávky zboží.

3.16. V případě služby přistavení velkoobjemového kontejneru nese odběratel po dobu přistavení kontejneru plnou odpovědnost za jeho provozování, technický stav, případné zničení, poškození, ztrátu nebo odcizení a za odpady do něho shromážděné. Dojde-li k přeplnění nebo přetížení kontejneru, je odběratel povinen na vlastní náklady upravit množství odpadu v něm podle pokynů dodavatele a zaplatit dodavateli vícenáklady za prostoj vozidla nebo jeho marnou jízdu.

3.17. Odběratel bere na vědomí, že dodavatel provádí kontrolu každé dodávky odpadu a odpadních vod a porovnává zjištěný stav se smlouvou při přejímce odpadu a odpadních vod. Místem této kontroly je místo vykládky odpadu z kontejnerového nebo cisternového vozidla, v případě služby odvozu nábytku pro občany Ostravy je kontrola provedena při nakládce do vozidla dodavatele. Je-li kontrola odpadu ukončena s kladným výsledkem, je proces předávání a přebírání odpadu a odpadních vod mezi smluvními stranami ukončen a veškerá práva a povinnosti ve vztahu k tomuto odpadu a odpadním vodám přecházejí z odběratele na dodavatele.

4. Dodací podmínky

4.1. Dodáním zboží dojde k přechodu nebezpečí škody na věci z dodavatele na odběratele, ale vlastnické právo nabývá odběratel až úplným zaplacením kupní ceny. Veškeré riziko poškození nebo ztráty zboží přechází na odběrateleokamžikem převzetí zboží.

4.2. Odběratel je povinen zkontrolovat doručovanou zásilku, zda nebyla při přepravě viditelně poškozena. Pokud bude zjištěno takové poškození, je nutno sepsat reklamační protokol za účasti doručovatele. Pokud v okamžiku převzetí zboží nevzbuzoval jeho stav žádné výhrady, nebylo viditelně poškozeno, a poškození zboží, případně neúplnost dodávky zboží, bylo zjištěno až po jeho převzetí, je třeba o tomto neprodleně, nejpozději do 7 (sedmi) dnů od převzetí zboží, prokazatelně informovat dodavatele. Po uplynutí této lhůty se dodání zboží považuje za bezvadné a dodané bez výhrad odběratele.

4.3. Náklady spojené s odevzdáním zboží v místě plnění nese dodavatel. Náklady spojené s převzetím věci nese odběratel.

4.4. Dohodnuté dodací lhůty platí za podmínky, že odběratel není v prodlení se zaplacením svých splatných závazků vůči dodavateli. V opačném případě začne běžet dohodnutá dodací lhůta až ode dne splnění povinnosti odběratele, tj. ode dne zaplacení veškerých splatných závazků dodavateli. Nedodržení dodací lhůty dodavatelem se týká i případů, kdy je odběratel omezen ve schopnosti splácet své závazky, případně, kdy dodavatel získá informace o zhoršení platební či finanční situace odběratele. V takových to případech je dodavatel oprávněn pozastavit plnění smlouvy, jakož je i oprávněn pozastavit vyřizování potvrzených objednávek. V těchto případech je dodavatel také oprávněn odmítnout dodání zboží či provedení služby.

4.5. Odběratel bere na vědomí, že dodací lhůta se může změnit s ohledem na vyšší moc, či v důsledku výpadku na trhu a nedostupnosti zásob zboží (včetně surovin, komponentů, služeb). V takovém případě je odpovědnost dodavatele související se zpožděním dodávky vyloučena. Dodavatel je ovšem povinen informovat odběratele o zpoždění dodávky zboží či služby a důvodech tohoto zpoždění. Odběratel je oprávněn v takovém to případě od smlouvy odstoupit.

4.6. Dodávka objednaného zboží po částech je možná po dohodě s dodavatelem.

5. Cena za poskytované služby a za zboží

5.1. Všechny ceny zboží a služeb uvedeny v e-shopu dodavatele jsou vždy aktuální a jsou uvedeny v české měně (Kč) včetně DPH, dle platných předpisů. Cena konkrétní služby či zboží je odběrateli stanovena v kalkulátoru ceny na webu dodavatele

https://eshop.ozoostrava.cz
(dále jen „kalkulátor“). Odběratel odesláním objednávkového formuláře stvrzuje skutečnost, že byl seznámen s aktuální cenou objednané služby či zboží a s touto cenou že souhlasí.

5.2. Pokud odběratel v případě objednání služby popsané v bodě 2.3.1., 2.3.2. nebo 2.3.3. uvede v objednávkovém formuláři jiný druh odpadu, odpadních vod či jiné množství, než ten který je ve skutečnosti shromážděn k odvozu, dodavatel provede pro odběratele odběr tohoto odpadu a zašle odběrateli vyúčtování – fakturu za uskutečněný odvoz a využití a odstranění skutečně převzatého odpadu nebo odpadních vod. Fakturovaná cena bude snížena o částku již zaplacenou odběratelem při objednání služby. Faktura bude zaslána po provedení služby dodavatelem na e-mailovou adresu uvedenou odběratelem v objednávkovém formuláři a odběratel je povinen cenu dodavateli zaplatit do 14 dnů ode dne odeslání faktury dodavatelem.

6. Platební podmínky

6.1. Odběratel je povinen uhradit dodavateli před odesláním objednávkového formuláře cenu služby či zboží v plné výši, a to on-line platební kartou akceptovanou dodavatelem na účet dodavatele.

6.2. Služba bude provedena až po zaplacení smluvní ceny služby či zboží odběratelem a připsání zaplacené částky na účet dodavatele.

7. Práva z vadného plnění

7.1. V případě, že dodavatel neposkytne odběrateli službu nebo její část či nedodá zboží dle objednávky, je odběratel oprávněn danou službu nebo její část či dodávku zboží u dodavatele reklamovat. Vadou věci se rozumí to, že věc nemá dohodnuté nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není v odpovídajícím množství, jakosti a provedení, nebo nevyhovuje požadavkům právních předpisů. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

7.2. Právo odběratele z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží (věc) při přechodu nebezpečí škody na odběratele, byť se projeví až později. Právo odběratele založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. O právech odběratele z vadného plnění poskytnuté služby se použijí ustanovení těchto VOP obdobně.

7.3. Dodavatel neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny zejména nevhodným, chybným používáním, nesprávným zpracováním či zapracováním, působením agresivních faktorů prostředí nebo skladováním, po přechodu nebezpečí škody na věci nebo jestliže původ vad záleží na okolnostech, které nebylo možné odvrátit.

7.4. Odběratel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Odběratel provede kontrolu rozsahu a kvality dodané služby nebo zboží bezodkladně po jejich dodání dodavatelem.

7.5. Jakmile odběratel zjistí vadu, je povinen jí vytknout, a to bez zbytečného odkladu. Vytknutí vady zboží (reklamaci) je povinen odběratel učinit u dodavatele neodkladně telefonicky a následně pak potvrdit písemně či e-mailem na kontakty uvedené v objednávce, a to nejpozději následující pracovní den ode dne zjištění vady, což v případě provedení služby je den následující podni sjednaném jako termín poskytnutí předmětné služby. Současně je odběratel povinen vadu popsat (případně doložit fotodokumentací) a vadné zboží předat zpět dodavateli nebo podle pokynů dodavatele věc uschová nebo s ní jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Spolu s vytknutím vady oznámí odběratel dodavateli způsob vyřízení reklamace, tzn. jaké právo z vadného plnění si zvolil. Práva z vadného plnění upravuje zejména ust. § 2106 a následující občanského zákoníku v platném znění. Odběratel se může především domáhat buď opravy nebo doplnění toho co na dodané službě a zboží chybí, nebo přiměřené slevy z kupní ceny.

7.6. Dodavatel je povinen vyjádřit se k reklamaci zaslané e-mailem nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího přijetí. Uznání oprávněnosti reklamace zboží je závislé na tom, zda odběratel dodržel způsob a rozsah použití zboží doporučené v příbalovém letáku, který je nedílnou součástí dodávky zboží. V případě, že dodavatel uzná oprávněnost reklamace, dodá odběrateli nové zboží či službu v rozsahu oprávněné reklamace a smlouvy uzavřené mezi stranami, bez nároku na navýšení již zaplacené ceny za službu či zboží, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uznání reklamace.

7.7. Dodavatel není povinen reklamaci vyhovět, pokud prokáže, žeodběratel při převzetí zboží o vadě věděl nebo ji sám způsobil nebo jedná-li se o vadu, kterou musel odběratel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat či zjistit.

8. Bezpečnost a ochrana informací

8.1. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje odběratele jsou důvěrné, a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s odběratelem. Dodavatel postupuje tak, aby odběratel neutrpěl újmu na svých právech, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého života odběratele. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně odběratelem dodavateli, jsou zpracovávány za účelem splnění objednávky, splnění smluvního vztahu, případně za účelem oprávněného zájmu dodavatele (např. vedení sporu ze smluvního vztahu). Jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, účinném od 25. 5. 2018.

8.2. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována po dobu určenou příslušnými právními předpisy a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

9. Ostatní ustanovení, informace o možnosti řešení sporu

9.1. Smluvní strany prohlašují, že se veškeré případné spory budou snažit řešit především smírnou cestou. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporu, může se kterákoliv ze stran obrátit na soud, případně využít služeb subjektu mimosoudního řešení sporu.

9.2. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Internetová adresa tohoto subjektu je www.coi.cz. Procesní pravidla pro vedení takového to mimosoudního sporu jsou uvedena na webových stránkách ČOI, a to na: www.adr.coi.cz.

9.3. Tyto VOP jsou platné a účinné od 8. 3. 2023.

Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Zobrazit košík

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později