Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží a služeb prostřednictvím e-shopu OZO Ostrava s.r.o.

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je dodavatel zboží a služeb – společnost OZO Ostrava s.r.o., IČ 62300920, DIČ CZ62300920, se sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 12647, telefonní spojení 596 251 111, e-mail ozo@ozoostrava.cz. Další informace o OZO Ostrava s.r.o. (dále jako dodavatel) jsou uvedeny na webové stránce www.ozoostrava.cz.

1.2. Druhou stranou je fyzická osoba – objednatel zboží a služeb, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s dodavatelem (dále jako odběratel).

1.3. Dodavatel a odběratel prohlašují každý za svou stranu, že splňují všechny zákonem stanovené podmínky potřebné pro plnění předmětu smlouvy. Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou oprávněni se zavázat způsobem ve smlouvě uvedeným a současně se zavazují nahradit případnou škodu, jestliže by se toto prohlášení dodatečně ukázalo nepravdivým.

1.4. Odběratel potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy řádně seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí.

2. Označení zboží a služeb a popis jejich hlavních vlastností

2.1. Předmětem prodeje zboží jsou výrobky kompostárny dodavatele:

2.1.1. Kompost KOMPOZO I. - organické hnojivo vyrobené převážně z rostlinných materiálů a bioodpadů (tráva, štěpka, piliny, listí)

2.1.2. ZEMINOVÝ SUBSTRÁT I. – výrobek vzniklý smícháním zeminy a kompostu připraveného z rostlinných materiálů a bioodpadů (tráva, štěpka, piliny, listí).

2.2. Prodej zboží v sobě zahrnuje nakládku zboží do kontejneru na kompostárně dodavatele, dopravu zboží a jeho vykládku na místo objednané odběratelem, předání příbalového letáku (v něm jsou specifikovány složení, způsob a rozsah použití, doporučené dávkování, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a doba použitelnosti).

2.3. Předmětem poskytnutí služeb jsou:

2.3.1. přistavení velkoobjemového kontejneru na objemné či stavební odpady. Tato služba zahrnuje dopravu kontejneru z provozovny dodavatele ve smluveném termínu na místo objednané odběratelem, dopravu kontejneru s naloženým odpadem zpět do provozovny dodavatele a využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech;

2.3.2. svoz a vyčištění odpadních vod ze septiků a žump. Tato služba zahrnuje dopravu cisternového vozidla z provozovny dodavatele ve smluveném termínu na místo objednané odběratelem, čerpání odpadních vod ze septiků a žump, jejich dopravu zpět do provozovny dodavatele a jejich následné vyčištění v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);

2.3.3. svoz objemného odpadu z domácností. Tato služba zahrnuje přistavení vozidla z provozovny dodavatele ve smluveném termínu na místo objednané odběratelem, naložení objemného odpadu do vozidla dodavatele, dopravu zpět do provozovny dodavatele a využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Dodavatel nezajišťuje stěhování objemného odpadu na dohodnuté místo nakládky.

3. Sjednání smlouvy, odstoupení od smlouvy a provedení předmětu smlouvy

3.1. Smlouvu o poskytnutí služeb či prodeji zboží může odběratel uzavřít tak, že vyplní objednávkový formulář na webu https://eshop.ozoostrava.cz provozovaném dodavatelem. Smlouva vzniká na základě zvolení požadované služby či zboží, vyplnění a odeslání objednávkového formuláře a provedením úhrady ceny za službu či zboží, na bankovní účet dodavatele uvedený v objednávce. Cenu požadovaného zboží či služeb musí odběratel zaplatit předem dle bodu 5.1.

3.2. Přijetí objednávky dodavatel potvrdí odběrateli informativním e-mailem na odběratelem zadanou e-mail adresu, a to zpravidla do 2 pracovních dnů.

3.3. V případě, že odběrateli nebyl potvrzující e-mail doručen do 2 pracovních dní od termínu zaplacení ceny, má odběratel možnost kontaktovat dodavatele telefonicky nebo e-mailem dle kontaktních údajů uvedených na webové stránce https://eshop.ozoostrava.cz. Zaplacením ceny se rozumí připsání platby na účet dodavatele.

3.4. Odběratel má právo od smlouvy odstoupit v zákonné lhůtě 14 dnů od odeslání objednávkového formuláře a provedení úhrady ceny za službu či zboží, a to zasláním písemného odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu dodavatele uvedenou v potvrzujícím e-mailu. Odběratelem uhrazená cena za službu či zboží mu bude dodavatelem vrácena platební metodou, prostřednictvím které byla platba provedena, a to do 14 dnů od odstoupení odběratele od smlouvy.

3.4.1. Dodavatel výslovně sděluje odběrateli, že tento nemá právo od smlouvy odstoupit, pokud k poskytnutí služeb došlo na základě žádosti odběratel před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li odběratel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti odběratele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí odběratel dodavateli cenu za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy (cenu za dopravu, nakládku a vykládku, využití a odstranění odpadu, čištění odpadních vod).

3.4.2. Odběratel dále bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od smlouvy, pokud dodané zboží bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím či věcí. V případě odstoupení odběratele od smlouvy na dodávku zboží, které mu dle jeho požadavku bylo dodáno již před skončením zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, náklady na vrácení zboží dodavateli nese odběratel.

3.5. Odběratel je povinen u každé objednané služby či zboží zajistit v místě plnění služby či dodávky zboží přítomnost svého zástupce (kontaktní osoby), který řidiči dodavatele stanoví bezpečnou a přístupnou místní přepravní trasu, určí stanoviště kontejneru, místo nakládky odpadu, místo čerpání odpadních vod nebo místo vykládky zboží. V případě, že tato osoba nebude v tomto místě přítomna, má se za to, že služba či dodávka zboží byla dodavatelem poskytnuta řádně dle této smlouvy a v rozsahu objednávky odběratele dle čl. 3.1. VOP. Odběratel bere na vědomí, že nese odpovědnost za případné dotčení cizích práv činnostmi dodavatele, které byly provedeny na základě pokynů odběratele nebo při nepřítomnosti odpovědného zástupce odběratele v místě plnění služby či dodávky zboží.

3.6. V případě služby přistavení velkoobjemového kontejneru nese odběratel po dobu přistavení kontejneru plnou odpovědnost za jeho provozování, technický stav, případné zničení, poškození, ztrátu nebo odcizení a za odpady do něho shromážděné. Dojde-li k přeplnění nebo přetížení kontejneru, je odběratel povinen na vlastní náklady upravit množství odpadu v něm podle pokynů dodavatele a zaplatit dodavateli vícenáklady za prostoj vozidla nebo jeho marnou jízdu.

3.7. Dodavatel provádí kontrolu každé dodávky odpadu a odpadních vod a porovnává zjištěný stav se smlouvou při přejímce odpadu a odpadních vod. Místem této kontroly je místo vykládky odpadu z kontejnerového nebo cisternového vozidla, v případě služby odvozu nábytku pro občany Ostravy je kontrola provedena při nakládce do vozidla dodavatele. Je-li kontrola odpadu ukončena s kladným výsledkem, je proces předávání a přebírání odpadu a odpadních vod mezi smluvními stranami ukončen a veškerá práva a povinnosti ve vztahu k tomuto odpadu a odpadním vodám přecházejí z odběratele na dodavatele.

4. Cena za poskytované služby a za zboží

4.1. Všechny ceny jsou v e-shopu dodavatele vždy aktuální a jsou uvedeny v české měně (Kč) včetně DPH, dle platných předpisů. Cena konkrétní služby či zboží je odběrateli stanovena v kalkulátoru ceny na webu dodavatele https://eshop.ozoostrava.cz (dále jen „kalkulátor“). Odběratel odesláním objednávkového formuláře stvrzuje skutečnost, že byl seznámen s aktuální cenou objednané služby či zboží.

4.2. Pokud odběratel v případě objednání služby popsané v bodě 2.3.1., 2.3.2. nebo 2.3.3. uvede dodavatele v omyl tím, že shromáždí k odvozu jiný druh nebo množství odpadu či odpadních vod, než uvedl v objednávkovém formuláři, dodavatel provede pro odběratele odběr tohoto odpadu a zašle odběrateli vyúčtování – fakturu za uskutečněný odvoz a využití a odstranění skutečně převzatého odpadu nebo odpadních vod. Fakturovaná cena bude snížena o částku již zaplacenou odběratelem při objednání služby. Faktura bude zaslána provedení služby dodavatelem na e-mail adresu uvedenou odběratelem v objednávkovém formuláři a odběratel je povinen cenu dodavateli zaplatit do 14 dnů ode dne odeslání faktury dodavatelem.

5. Platební podmínky

5.1. Odběratel je povinen uhradit dodavateli před odesláním objednávkového formuláře cenu služby či zboží v plné výši, a to on-line platební kartou akceptovanou dodavatelem na účet dodavatele.

5.2. Služba bude provedena až po zaplacení smluvní ceny služby či zboží odběratelem a připsání zaplacené částky na účet dodavatele

6. Bezpečnost a ochrana informací

6.1. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje odběratele jsou důvěrné, a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s odběratelem. Dodavatel postupuje tak, aby odběratel neutrpěl újmu na svých právech, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého života odběratele. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně odběratelem dodavateli, jsou zpracovávány za účelem splnění objednávky, splnění smluvního vztahu, případně za účelem oprávněného zájmu dodavatele (např. vedení sporu ze smluvního vztahu). Jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, účinném od 25. 5. 2018.

6.2. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována po dobu určenou příslušnými právními předpisy a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

7. Práva z vadného plnění

7.1. V případě, že dodavatel neposkytne odběrateli službu nebo její část či nedodá zboží dle objednávky, je odběratel oprávněn danou službu nebo její část či dodávku zboží u dodavatele reklamovat.

7.2. Odběratel provede kontrolu rozsahu a kvality dodané služby nebo zboží bezodkladně po jejich dodání dodavatelem. Odběratel je povinen reklamovat vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost rozsah a kvalitu dodané služby nebo zboží zkontrolovat a vadu zjistit. V takovém případě odběratel provede reklamaci u dodavatele neodkladně telefonicky a následně pak písemně e-mailem na kontakty uvedené v objednávce, a to nejpozději následující pracovní den ode dne zjištění vady, což v případě provedení služby je den následující po dni sjednaném jako termín poskytnutí předmětné služby.

7.3. Odběratel se může domáhat buď opravy nebo doplnění toho co na dodané službě a zboží chybí, nebo přiměřené slevy z kupní ceny.

7.4. Dodavatel je povinen vyjádřit se k reklamaci zaslané e-mailem nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího přijetí. Uznání oprávněnosti reklamace zboží je závislé na tom, zda odběratel dodržel způsob a rozsah použití zboží doporučené v příbalovém letáku, který je nedílnou součástí dodávky zboží. V případě, že dodavatel uzná oprávněnost reklamace, dodá odběrateli nové zboží či službu v rozsahu oprávněné reklamace a smlouvy uzavřené mezi stranami, bez nároku na navýšení již zaplacené ceny za službu či zboží, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uznání reklamace.

7.5. Smluvní strany prohlašují, že se veškeré případné spory budou snažit řešit především smírnou cestou. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporu, může se kterákoliv ze stran obrátit na soud, případně využít služeb subjektu mimosoudního řešení sporu. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Internetová adresa tohoto subjektu je www.coi.cz. Procesní pravidla pro vedení takového to mimosoudního sporu jsou uvedena na webových stránkách ČOI, a to na: www.adr.coi.cz.

7.6. Práva a povinnosti těmito VOP a smlouvou blíže neupravené se řídí právním řádem České republiky.

7.7. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 10. 2022

Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Zobrazit košík

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později